หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ป. ผู้ช่วยพยาบาล)
Certificate of Nurse Assistant (Cert. Nurse Assist.)


ปรัชญา
สร้างบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ สามารถประยุกต์ความรู้ช่วยเหลือดูแลให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยว ข้องกับเพื่อนมนุษย์
2. สามารถช่วยงานการพยาบาล และการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและประชาชน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภา
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อหน้าที่การงาน และต่อสังคม

กำหนดการเปิดสอน
เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีคะแนน O-NET A-NET กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ 2

การรับสมัคร
ผู้สนใจยื่นคะแนน O-NET A-NETประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา 150 คน/ปี

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       ๖   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา   ๒   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๔     หน่วยกิต

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ                                                            ๓๓   หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี   ๒๐   หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ   ๑๓   หน่วยกิต

 

 การรับสมัคร


 สมัครทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
   (๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) >= ๒.๐๐
   (๓) มีคะแนน O-NET จากการสอบวัดความรู้ซึ่งดำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (คะแนน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)

 

ค่าเรียน/ทุนการศึกษา


ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษาโดยประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษา
มีทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

คำถามพบบ่อย


คำถามที่ ๑ เปิดรับสมัครเมื่อไหร่
รับสมัครประมาณต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม)

คำถามที่ ๒ จำกัดอายุและน้ำหนัก-ส่วนสูงจำกัดหรือไม่
ผู้เข้าศึกษาต้องมีอายุ ๑๗ ปีขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป

คำถามที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้เรียนจ่ายจริงประมาณ ๑๙,๒๕๐ บาท (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาประมาณ ๘,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท) ส่วนที่เกินจากนี้ คณะแพทย์ ฯ เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ระหว่างเรียนมีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

คำถามที่ ๔ ถ้าจบการศึกษาจาก กศน. หรือสายศิลป์ หรือสายอาชีพ สามารถสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่
รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) แต่ต้องมีคะแนน O-NET และเกรดเฉลี่ยสะสม ม.๔ - ม.๖  ๒.๐๐ มาประกอบในการรับสมัคร

คำถามที่ ๕ มีหอพักให้หรือไม่
หอพักนักศึกษามีให้บางส่วน ประมาณ ๕๒ อัตรา เป็นหอพักหญิงประมาณ ๔๐ อัตรา หอพักชาย ประมาณ ๑๒ อัตรา

คำถามที่ ๖ เรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อพยาบาลได้หรือไม่
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ สายวิทย์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว สามารถสอบเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ได้ หลังจากทำงานชดใช้ทุนในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช แล้ว ๒ ปี
ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเป็นลำดับที่ ๑ และ ๒ สามารถสอบเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ หลังทำงานชดใช้ทุน ๑ ปี (โดยโรงเรียนฯ แจ้งรายชื่อไปที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อจบการศึกษาเข้าทำงาน

คำถามที่ ๗ เกรดเฉลี่ยและคะแนน O-NET ต้องได้อย่างน้อยเท่าไหร่
คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.๔ - ม.๖ ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และมีคะแนน O-NET ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

คำถามที่ ๘ สมัครช่องทางไหนได้บ้าง
สมัครทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse

คำถามที่ ๙ ใช้เวลาเรียนกี่ปี จบแล้วมีงานรองรับหรือไม่ เงินเดือนเท่าไหร่
ใช้เวลาในการอบรมตามหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา จบการศึกษาแล้ว ได้ทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มั่นคง เงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ ๑๒,๒๒๐ บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าครองชีพ ค่าเวร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ)

คำถามที่ ๑๐ ทำไมต้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ศิริราช
(๑) เรียนจบแล้วมีงานทำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ได้รับประกาศนียบัตรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) เรียนกับอาจารย์ (พยาบาลวิชาชีพ) มีประสบการณ์การสอนและเอาใจใส่ผู้เรียน มีแหล่งฝึกปฏิบัติ ในโรงพยาบาลศิริราชและประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลมาตรฐานศิริราช
(๓) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อบอุ่นและเป็นกันเอง เอาใจใส่ใกล้ชิด แนะแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตและการศึกษาต่อ
(๔) มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
(๕) มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ และห้องคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับหลักสูตรแพทย์
(๖) สวัสดิการ มีหอพักบางส่วน ชุดยูนิฟอร์ม และอาหารกลางวัน
(๗) สถานที่เรียน: อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แหล่งฝึกในโรงพยาบาลศิริราช ใกล้คณะพยาบาลศาสตร์ และติดกับวังหลังพลาซ่า (ย่านจำหน่ายสินค้าและอาหารที่หลายๆ คนอยากมาเที่ยว)


ติดต่อสอบถาม


ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๖๔๖๕
Face book: www.facebook.com/pn.siriraj
Website: www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse


Black Ribbon