การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โปรดสนใจพิเศษ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559


งานบริการการศึกษาขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์ ดังนี้
  1. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดในเอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนศพ.ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2559 ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
  2. Download ใบแสดงความจำนงฯ แล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน
  3. รอบ 2 เลือกหน่วยงานได้ 3 แห่ง โดยเขียนเลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับความต้องการในช่อง O หน้าชื่อหน่วยงานที่ต้องการ
  4. ทบทวนและตรวจทานการเขียนใบแสดงความจำนงฯ อย่างรอบคอบ ก่อนส่งคืนงานบริการการศึกษา ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเลือกหน่วยงาน)
  5. รับทราบว่าเมื่อคณะฯ ส่งใบแสดงความจำนงฯ ของนักศึกษาไปยังหน่วยงานที่นักศึกษาสมัครแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแสดงความจำนงฯ อีกไม่ได้


ด้วยความขอบคุณ งานบริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-4196411
23 มกราคม 2560


  ผลการจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2559 รอบที่ 1   ดาวน์โหลด
  การเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน   ดาวน์โหลด
  โควตาการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับแพทย์นอกสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด


Black Ribbon