คู่มือ รพ.ชุมชน/ร่วมสอน

 คู่มือโรงพยาบาลชุมชน
    [สำหรับนศพ.ชั้นปี 4] คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด 
    [สำหรับนศพ.ชั้นปี 6] คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด iconnew01


 คู่มือโรงพยาบาลร่วมสอน
    [สำหรับนศพ.ชั้นปี 6] คู่มือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร่วมสอน เวชปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด iconnew01


Black Ribbon