ตารางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

 ปีการศึกษา 2560
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 4   ดาวน์โหลด
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 5   ดาวน์โหลด
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 6   ดาวน์โหลด


 ปีการศึกษา 2559
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 4   ดาวน์โหลด
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 5   ดาวน์โหลด
    ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงาน และรายชื่อนศพ. ชั้นปี 6   ดาวน์โหลด


Black Ribbon