ทุนอุดหนุนการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดคณะฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นอกเหนือจากเงินทุนกู้ยืมของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน อันจะมีผลกระทบต่อการศึกษา โดยมีแหล่งทุนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะฯ ศิริราชมูลนิธิ เงินทุนของผู้บริจาคต่างๆ รวมทั้งเงินทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์อนุสาสก) อีก 6 ท่าน และ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่คัดเลือกและจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาของ คณะฯ ที่เหมาะสมจะได้รับทุน โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความขาดแคลนของนักศึกษาแต่ละราย การ พิจารณาตัดสินและจัดสรรทุนของคณะกรรมการจัดสรรทุนฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีที่ต้องการทุนอุดหนุนการศึกษา สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ นักศึกษาที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอรับทุนและขอรับใบสมัครได้ที่
หน่วยงานกิจการนักศึกษา อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โทรศัพท์ 0 2419 7616, 0 2419 8367; โทรศัพท์ภายใน 7616, 8367 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2412 7156
หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มทุนการศึกษา การลาเรียน การเกณฑ์ทหาร ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/Th/division/sa คลิกที่ บริการทั่วไป แล้วเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร


Black Ribbon