ประกาศผลสอบ นศพ.ชั้นปีที่ 6

 ผลการศึกษา
    ประกาศผลการศึกษา ปีการศึกษา 2559   ตรวจผลสอบ
 ผลสอบ MEQ
    ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคทฤษฎี ประเภท Modified Essay Question (MEQ)   ตรวจผลสอบ
 OSCE
    ผลการสอบ OSCE ของคณะฯ (รอบ 3)   ตรวจผลสอบ


Black Ribbon