งานธุรการและสนับสนุน

  01  
  คุณนภัสสร รุ่งเรือง  
  หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน  

 หน่วยธุรการ
คุณสุทธิดล ดวงเวียง (หัวหน้าหน่วย) คุณแพรวพรรณ แก้วเพ็ชร คุณพชร ชัยขรรค์
     
 
คุณอุมาภรณ์ กาญจนประทุม คุณพัชรา เปรมพิพัฒน์ คุณนงเยาว์ ชวนปกรณ์
     
   
คุณทิพวรรณ อยู่ยงศิลป์ คุณพรหมชนก เสือสุวรรณ คุณละเอียด โชติเสมอ
     
 
คุณนงคราญ ศิริมงคล คุณธีรวรรณ แสงแพ  
     

 หน่วยจัดทําเอกสารการเรียนการสอน
คุณณรงค์ฤทธิ์ ธนกิจเดชา (หัวหน้าหน่วย) คุณถาวร เรียนพิษ คุณสายัน ด้วงหร่าย
     
คุณ ภูวนัย ริกำแง คุณศิริชัย ศิลารักษ์ คุณศุภชัย ศรีดาทน
     
คุณบุญธรรม แผ่พร คุณวารินทร์ เทศกิ่ม คุณปรัชญา ลอดบาง
     
 
คุณศรัณย์ จันทร์ศิริพรชัย คุณนุชรี ช่องงาม  

Black Ribbon