งานแพทยศาสตรศึกษา

   
  คุณปุณยนุช พินชู  
  หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา  

 หน่วยสนับสนุนการพัฒนาฯ และการประเมินผล
คุณสุนันท์ มีเทศ (หัวหน้าหน่วย) คุณสุภาพร ผิวผ่อง คุณภาวดี พนากุลวิจิตร
     
 
คุณปิยะพร พิมงา คุณวรางคณา ม่วงวิโรจน์ คุณนัทธมน ศรีดาทน
     
   
คุณทิพาพร ยอดระยับ คุณฐิติ ขวัญกิจพิริยะ คุณกชพรรณ ฟักเขียว
     
คุณอลิษา แคล้วเครือ คุณอนันต์ เกียรติกมลชัย คุณเอกสิทธิ์ ดีสั้น
     
 
คุณภคณัท ศุภประเสริฐ คุณวรัญญา ศรีสมศักดิ์  

หน่วยหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
คุณนุชจรีย์ หงษ์เหลี่ยม (หัวหน้าหน่วย) คุณพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร คุณพชร แสงแก้ว
     
 
คุณพรรณิการ์ พุ่มจันทร์ คุณนัดดา วงษ์วรรณา  
     

หน่วยพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา
 
 คุณภัทรพร นาคนาเกร็ด (หัวหน้าหน่วย) คุณสุวรรณี แรงครุฑ คุณพิราวรรณ หนูเสน
     
 
คุณพงษ์พันธ์ หิรัญตีรพล คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล  

 หน่วยสารสนเทศการศึกษา
คุณทศพร มาสวัสดิ์ (หัวหน้าหน่วย) คุณกิตติภพ เดชทรัพย์ คุณธาตรี คลังสมบูรณ์
     
คุณปกรณ์ ผาสุข คุณวิลาศ ตั้งพิพัฒนพรชัย คุณนาวิน ชุมแวงวาปี
     
 
คุณสุนันทา ฉัยยะธำรงค์ คุณพงศธร ชินบดี  

 หน่วยสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์
คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว (หัวหน้าหน่วย) คุณสมบูรณ์ อุ่นเปีย คุณชวลิต ภู่เกษร
     
คุณนิเทศ กลิ่นหวล คุณประเดิม เส็งเจริญ คุณยุทธนา ภู่เสือ
     
คุณณัฐ์ภัทร์ นาดำ คุณธีรยุทธ สุขเอื่ยม คุณสมคะเน สิทธิเสือ
     
คุณอนุลักษณ์ คุ้มครอง คุณขจรศักดิ์ พัฒนเดชากุล คุณรัชชานนท์ สุวุฒโท
     
คุณสมยศ บุณเครือบ คุณธนวัฒน์ จงอุษากุล คุณพรชัย จิรวุฒาภรณ์
     
คุณทวีศักดิ์ สาวิโรจน์ คุณยุทธิพงษ์ นามเสนา คุณชัยวัฒน์ ชัยศรี
     
คุณณัฐพล ป้วนก้อม คุณเกริกฤทธิ์ จันทิมา คุณธีรพันธ์ โตบรรเลง
     
 
คุณวิรัตน์ ไวยพัฒน์ คุณวัชรพงศ์ เหลือสาคร  

 หน่วยผลิตสื่อมัลติมิเดียการศึกษา
คุณประเทือง นาคสิทธิ์ (หัวหน้าหน่วย) คุณเหมือนฝัน จันต๊ะอิน คุณศกุนตลา สายแก้ว
     
     
 

Black Ribbon