งานบริการการศึกษา

  01  
  คุณภัทรวรรณ บุณโยประการ  
  หัวหน้างานบริการการศึกษา  

 หน่วยทะเบียนและประมวลผล
คุณยินดี เฮงประเสริฐ (หัวหน้ัาหน่วย) คุณณิสา แจ้งบุญ คุณสิริการย์ อายุวัฒนะ
     
 
คุณธรรศญ์ภัทร์ษร เทียนทองดี คุณวิรงรอง สิตไทย คุณนิตยาภรณ์ บุญสวัสดิ์
     
   
คุณสุชีรา วิบูลย์สุข    
     

 หน่วยนิเทศสัมพันธ์
คุณอรวรรณ เอื้อกิจ (หัวหน้ัาหน่วย) คุณชูณิช ศรีอรุณ คุณนิลญา อาภรณ์กุล
     

 หน่วยบริหารเครือข่ายการศึกษา
คุณแววตา ศิริวรรณ (หัวหน้ัาหน่วย) คุณรวินท์อร อินทรวิชัย คุณอรอนงค์ บินสมประสงค์
     
 13    
คุณกิติยา ภมรคล    
     

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์การศึกษา
 
คุณเกวลี จิตแปลง คุณสุจารี วิลาวรรณ  
 

Black Ribbon