ผู้บริหารหลังปริญญา

  01  
  รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร  
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  
     
 
ผศ.ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์   ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
     
 
ผศ.นพ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์   อ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

Black Ribbon