โครงการอบรม

110320160924

 

  สำหรับอาจารย์
    โครงการ Pearls in Medical Education   ดูรายละเอียด
    Essential skills for clinical teachers   ดูรายละเอียด
    โครงการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา   ดูรายละเอียด


 สำหรับเจ้าหน้าที่
    knowledge management education department (KM)   ดูรายละเอียด


Black Ribbon