กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case ปี 60

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 2-2557

เรื่อง กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case
 ดาวน์โหลดไฟล์
Black Ribbon