การสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯครั้งที่ 2 /59

การสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559

1 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ดาวน์โหลด
2 – รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ และขั้นตอนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ (เรียงลาดับตามอักษรชื่อ) ดาวน์โหลด
3 – สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ ดาวน์โหลด
4 – แผนผังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดาวน์โหลด
5 – กาหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
6 – กาหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
7 – ข้อปฏิบัติในการสอบ ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม : 02-4198824-26


Black Ribbon