ปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ดังนั้น จึงใคร่ขอความคิดเห็นจากผู้ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมว่าควรมีข้อปรับปรุง แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรปัจจุบัน จึงขอให้ท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็นในส่วนของภาควิชา ทางคลินิกทุกภาควิชา และภาควิชาทางปรีคลินิก

 ดาวน์โหลดไฟล์
Black Ribbon