กำหนดการจัดสอบ OSCE ของศรว.

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2559 เรื่องกำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม..


Black Ribbon