ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
    กีฬา จำนวน 1 คน
    ดนตรีแสดงเดี่ยว จำนวน 1 คน
2. โครงการวิทยาเขต
    กลุ่มกาญจนบุรี จำนวน 4 คน ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม (ยกเว้น รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)
    กลุ่มนครสวรรค์ จำนวน 2 คน นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์
    กลุ่มอำนาจเจริญ จำนวน 1 คน อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
3. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
    นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 1 คน
    ไม่จำกัดศาสนา จำนวน 1 คน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.mahidol.ac.th/directadmission

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ถือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๘


Black Ribbon