โครงการโอลิมปิกวิชาการ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 21 คน
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 - 50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ พี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย ณ ปีที่แข่งขัน) หรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการโอลิมปิก สสวท.) สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.) จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/education/apply/index.asp

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ให้ถือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยวิธีรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


Black Ribbon