คู่มือต่างๆ

 คู่มือคุมสอบ
    รอการอัพเดทข้อมูล  


  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์


  คู่มือ รพ.ชุมชน/ ร่วมสอน   ดาวน์โหลดไฟล์


  คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

    คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์   ดาวน์โหลด
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา   ดาวน์โหลด
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา (ฉบับที่2)   ดาวน์โหลด


  คู่มือนักศึกษาแพทย์   คลิกที่นี่


Black Ribbon