คณะกรรมการชุดต่างๆ

090320161155

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรปรีคลินิก   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการศึกษาระดับคลินิกฯ   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาระดับปรีคลินิกฯ ประจำปีการศึกษา 2557-2558   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาระดับปรีคลินิกฯ ประจำปีการศึกษา 2559-2560   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาระดับคลินิก ประจำปีการศึกษา 2559-2560   ดาวน์โหลด


Black Ribbon