ขั้นตอนการขอทุนวิจัยทางการศึกษา

 คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยการศึกษา   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 แบบฟอร์มขอสร้างรหัส IO โครงการวิจัย   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยการศึกษา พ.ศ.2558   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนฯ   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd01)แบบฟอร์มเสนอ Project proposal (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd02)แบบฟอร์มการทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนวิจัยทางการศึกษา(สำหรับผู้ประสานงาน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd03)แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยทุก6เดือน (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd04)แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd05)แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd06-1)แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการวิจัย(สำหรับผู้ประสานงาน)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd06-2)แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย(สำหรับผู้ประสานงาน)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd07)แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd08)แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 (SIREd09)แบบฟอร์มขอยกเลิกโครงการวิจัย (สำหรับผู้ขอรับทุน)   คลิกเพื่อดาวน์โหลด


Black Ribbon