โครงการอบรม CPD

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
(โครงการ Continuous Professional Development: CPD)


ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ สนองยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

อาจารย์เข้าใหม่ (อายุงาน 0 - 3 ปี) ทุกคน ต้องผ่านการอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศอาจารย์แพทย์ศิริราช ( New Staff Workshop )
อาจารย์ปรีคลินิก อายุงาน 3-15 ปีทุกคน ต้องผ่านการอบรม 3 workshop ในระยะเวลา 12 ปี ได้แก่
     1. Effective Preclinical Teaching (12 ชม.)
     2. Coaching and Mentoring Roles of Medical Teachers (9 ชม.)
     3. การสร้างข้อสอบปรนัย (12 ชม.)
และขอให้อาจารย์เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งระดับนานาชาติ / ระดับ ประเทศ / ระดับคณะ หรือระดับภาควิชาทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 6 ชม.
KPI ของปีงบประมาณ 2559 : ร้อยละ 10 ของอาจารย์ปรีคลินิกต้องอบรมครบทั้ง 3 workshop (โดยนับข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มจัด workshop ดังกล่าว)
อาจารย์คลินิก อายุงาน 3 – 15 ปี ต้องอบรม 4 workshop ในระยะเวลา 12 ปี คือ
     1. Essential Skills for Clinical Teachers (12 ชม.)
     2. Advanced Skills for Clinical Teachers (12 ชม.) (หลักสูตรต่อยอดจาก workshop แรก)
     3. Coaching and Mentoring Roles of Medical Teachers (9 ชม.)
     4. Assessment Workshop for Clinical Teachers (15 ชม.)
และขอให้อาจารย์เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งระดับนานาชาติ / ระดับ ประเทศ / ระดับคณะ หรือระดับภาควิชาทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 6 ชม.
KPI ของปีงบประมาณ 2559 : ร้อยละ 5 ของอาจารย์คลินิกต้องอบรมครบทั้ง 4 workshop (โดยนับข้อมูลย้อนหลังไปถึง พ.ศ. 2555)
สำหรับอาจารย์ที่มีอายุงานเกิน 15 ปี ให้เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งระดับนานาชาติ / ระดับประเทศ / ระดับคณะหรือระดับภาควิชาทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 6 ชม. และเข้าอบรมใน workshop ต่างๆ ข้างต้นตามความสนใจ


 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการฝึกอบรม  ดาวน์โหลดไฟล์
Black Ribbon