สาระน่ารู้อื่นๆ

 ถอดบทเรียนจากการสัมมนา เรื่องลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณ ในวรรณกรรมทางการแพทย์    ดาวน์โหลด
โดย ศ. พญ.มณี รัตนไชยานนท์ และ ศ. (พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล


Black Ribbon