เวชบันทึกศิริราช

 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับครูแพทย์   ดาวน์โหลด
 การสร้างข้อสอบปรนัย   ดาวน์โหลด
 การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด   ดาวน์โหลด
 การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ดาวน์โหลด
 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชาวน์อารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   ดาวน์โหลด
 การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ดาวน์โหลด
 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก    ดาวน์โหลด
 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอน   ดาวน์โหลด
 ความคิดเห็นของ นศ.ผู้ช่วยพยาบาลต่อคุณลักษณะ   ดาวน์โหลด
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนร.ม.6   ดาวน์โหลด
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิก   ดาวน์โหลด
 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก   ดาวน์โหลด


Black Ribbon