21st Century Learning

 การศึกษาไทย 2552-2553 สู่เส้นทางอาจาริยบูชา “ครูเพื่อศิษย์”   ดาวน์โหลด
โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยามหิดล


 ครูเพื่อศิษย์ “ วิธีการสร้าง การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21”   ดาวน์โหลด
โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยามหิดล


 ครูเพื่อศิษย์ “แพทยศาสตรศึกษา ในศตวรรษที่ 21”
    เอกสารประกอบการบรรยาย   ดาวน์โหลด
    วิดีทัศน์


โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยามหิดล


 “ครูเพื่อศิษย์” เติมหัวใจให้การศึกษา
    4.1.  "ครูเพื่อศิษย์" เติมหัวใจให้การศึกษา (ภาค 1)   ดาวน์โหลด
    4.2. "ครูเพื่อศิษย์" เติมหัวใจให้การศึกษา (ภาค 2)   ดาวน์โหลด
    4.3. "ครูเพื่อศิษย์" เติมหัวใจให้การศึกษา (ภาค 3)   ดาวน์โหลด
    4.4. "ครูเพื่อศิษย์" เติมหัวใจให้การศึกษา (ภาค 4)   ดาวน์โหลด
โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยามหิดล


 21st Century Learning & Higher Education   ดาวน์โหลด
โดย ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช


 Dealing with New Gengeneration Students   ดาวน์โหลด
โดย ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช


Black Ribbon