ตารางเยี่ยม วช./ร่วมสอน

 ตารางเยี่ยมเวชศาสตร์ชุมชน
    ตารางเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด
    ตารางเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 วิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด


 ตารางเยี่ยมโรงพยาบาลร่วมสอน
    ตารางเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โครงการโรงพยาบาลร่วมสอน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลด


Black Ribbon